Home » Artikelen » Tips voor scholen

Tips voor scholen

Voor een goede omgang in de digitale wereld, gelden net als in de echte wereld, regels en afspraken. Door ze goed te lezen en toe te passen kunt u uzelf en uw leerlingen behoeden voor onnodige risico’s op het internet. Tips voor leerkrachten.

  1. Een open deur: neem digitaal pesten serieus!
  2. Praat met uw leerlingen over de leuke en de minder leuke kanten van internet. Bespreek ook wat uw leerlingen kunnen doen om pesten te voorkomen of te stoppen (zie tips voor kinderen).
  3. De indruk bestaat dat kinderen zeer onzorgvuldig met hun wachtwoorden omspringen. Het wachtwoord is te eenvoudig, wordt te weinig veranderd en wordt zeer vlot gedeeld met vrienden die daar misbruik van maken als er ruzie is. Leer de kinderen daarom hun eigen wachtwoorden (voor accounts bij sociale media maar ook voor accounts op school) zorgvuldig te bewaren. Leer ze ook dat inbreken op een account van een ander een strafbaar feit is. Vertel ze ook dat ze niet te snel hun e-mail adres weggeven. Probeer ze er van te doordringen dat het een privé-gegeven is, net als je adres en je telefoonnummer. Die zet je ook niet zomaar op internet.
  4. Probeer gepeste leerlingen te helpen door daders op te sporen. Soms is de identiteit van de dader te achterhalen door uit te zoeken of het via een computer op school is verzond¬en en zo ja welke. Dat is te zien in de zogenaamde log-files van de school-server. Vraag de ict-coördinator u hierbij te helpen. Ook de stijl van het bericht en eventuele taalfouten kunnen de dader verraden. De dader kan wellicht ook worden gevonden doordat u een gesprek aangaat met de klas over wat er is gebeurd.
  5. Eventueel kunt u met uw leerlingen een internetprotocol opstellen waarin staat beschreven wat uw leerlingen wel en niet mogen doen op internet (op school).
  6. De school kan ervoor zorgen dat sociale media en andere toepassingen die niet direct het onderwijs dienen, niet toegankelijk zijn op de computers van de school. Wel hebben kinderen vaker een eigen smartphone waarop ze bijvoorbeeld kunnen WhatsAppen. Door geen wifi aan te bieden kan de school het gebruik van internet op smartphones enigszins controleren. 

 

 

Tags en rubrieken